Privacy Statement

Inleiding
Haertel Automatisering neemt uw privacy zeer serieus en zal informatie over u (de betrokkene) op een veilige manier verwerken en gebruiken. In dit Privacy Statement leggen wij u uit welke gegevens wij verwerken, en met welk doel we dat doen. Daarnaast kunt u in dit Privacy Statement lezen over uw rechten met betrekking tot onze verwerking van uw persoonsgegevens. We raden u aan dit Privacy Statement aandachtig door te nemen. Voor vragen kunt u altijd contact opnemen met rob@haertel.nl.

Wie is Haertel Automatisering?
Haertel Automatisering is de eenmanszaak van Rob Haertel, kantoorhoudende te (5708 CZ) Helmond aan het adres Sterkenstraatje 2, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 17174357.
Haertel Automatisering heeft zich gespecialiseerd in het ontwikkelen, produceren en uitgeven van software, maatwerkoplossingen in Microsoft Office, Windows desktopapplicaties, adviseren en ondersteunen/trainen in automatisering en het bouwen van app-applicaties.
Rob Haertel is ten aanzien van de verwerking van uw persoonsgegevens door Haertel Automatisering de verwerkingsverantwoordelijke.

Hoe gebruikt Haertel Automatisering uw gegevens?
Hieronder vindt u een overzicht van de doeleinden waarvoor Haertel Automatisering persoonsgegevens over u verwerkt. Daarbij is telkens aangegeven welke gegevens Haertel Automatisering voor dat specifieke doel gebruikt, wat de juridische grondslag is om die gegevens te mogen verwerken en hoe lang de gegevens door Haertel Automatisering worden bewaard. Om het overzichtelijk te houden, hebben we alles gegroepeerd naar type gegevensstroom.

IT dienstverlening, klantenbeheer en administratie
Doeleinde
Verlenen van de dienst zelf.

Gegevens
NAW-gegevens, e-mailadressen, dossiergegevens, financiële gegevens, gegevens die nodig zijn om de dienst te leveren, gegevens die tijdens de dienst gegenereerd worden.

Grondslag
Uitvoering van de overeenkomst.

Gerechtvaardigde belangen
Het op een zo efficiënt mogelijke wijze kunnen uitoefenen van de dienstverlening.

Bewaartermijn
Zo lang als noodzakelijk voor dit doeleinde.

Hoe verkrijgen wij uw persoonsgegevens?
Haertel Automatisering heeft gegevens over u in bezit, omdat Haertel Automatisering die gegevens van u of van andere partijen heeft verkregen. Die andere partijen zijn: opdrachtgevers.

Haertel Automatisering als verwerker
Indien Haertel Automatisering optreedt als verwerker van persoonsgegevens bieden wij onze opdrachtgever proactief een AVG- gegronde verwerkersovereenkomst aan.

Wat zijn uw rechten?
Onder de Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming beschikt u over een aantal rechten met betrekking tot uw gegevens en de verwerking ervan:

Inzage
U kunt uw eigen (persoons)gegevens altijd bekijken en zo nodig wijzigen in uw account, voor zover Haertel Automatisering al werkt met accounts. Als u de persoonsgegevens wilt zien die bij Haertel Automatisering over u zijn vastgelegd, kunt u een verzoek tot inzage doen.

Wijzigen
Als u veranderingen wilt aanbrengen in de persoonsgegevens die u hebt gezien naar aanleiding van een inzageverzoek en die u niet zelf in uw account kan veranderen, kunt u een verzoek hiertoe doen bij Haertel Automatisering. U kunt verzoeken dat Haertel Automatisering uw gegevens wijzigt, verbetert, aanvult, verwijdert of afschermt.

Beperken van de verwerkingRecht van bezwaar
Als een bepaalde verwerking op grond van het gerechtvaardigd belang van Haertel Automatisering of een derde plaatsvindt, hebt u het recht om bezwaar te maken tegen die verwerking.

Gegevensoverdracht
U hebt het recht uw persoonsgegevens van Haertel Automatisering te verkrijgen. Haertel Automatisering zal deze verstrekken in een gestructureerde en gangbare vorm, die op eenvoudige wijze in andere gangbare digitale systemen te openen valt. Op deze manier kunt u uw gegevens ook bij een andere aanbieder onderbrengen.

Toestemming intrekken
In alle gevallen waarin de grondslag voor een bepaalde gegevensverwerking uw toestemming is, hebt u het recht die toestemming in te trekken. Dat heeft voor het verleden geen gevolgen, maar betekent wel dat wij die gegevens dan niet meer mogen verwerken. Het kan zijn dat Haertel Automatisering u daardoor bepaalde diensten niet meer kan leveren.

Reactie door Haertel Automatisering
Een verzoek kan verstuurd worden naar rob@haertel.nl. Haertel Automatisering zal uw verzoek zo snel mogelijk inwilligen en in elk geval niet later dan één (1) maand nadat Haertel Automatisering een dergelijk verzoek heeft ontvangen. Indien Haertel Automatisering uw verzoek afwijst zullen wij in ons antwoord aangeven waarom het verzoek wordt afgewezen.

Ontvangers van de persoonsgegevens
Het kan zijn dat Haertel Automatisering verplicht is uw gegevens te verstrekken aan een derde partij, bijvoorbeeld op grond van een wettelijke verplichting of wanneer de doorgifte noodzakelijk is in het kader van een overeenkomst of van een rechtsvordering.

Hoe wij uw gegevens beveiligen
Haertel Automatisering verwerkt uw gegevens op een manier die een passende beveiliging en vertrouwelijkheid van die gegevens waarborgt, ook ter voorkoming van ongeoorloofde toegang tot of het ongeoorloofde gebruik van persoonsgegevens en de apparatuur die voor de verwerking wordt gebruikt.

Profilering
Haertel Automatisering maakt geen gedragsanalyses van de informatie die wij over u verzamelen.

De website van Haertel Automatisering
Cookies
Op de website van Haertel Automatisering worden geen cookies gebruikt. Uw IP-adres en de systeeminformatie van uw apparaat worden dus niet verwerkt.

Externe links

De website van Haertel Automatisering bevat links naar andere websites. Haertel Automatisering is niet verantwoordelijk voor het privacy beleid van de verwijzende websites.

Contactformulier
Als u het contact-formulier op onze website invult of ons een e-mail stuurt, dan worden de gegevens die u ons toestuurt bewaard zolang dat naar de aard van het formulier of de inhoud van uw e-mail nodig is.

Kan dit Privacy Statement worden gewijzigd?
Dit Privacy Statement kan worden gewijzigd. Wij adviseren u daarom regelmatig het Privacy Statement na te lezen op eventuele wijzigingen.

Waar kunt u terecht met klachten en vragen?
Mocht u nog vragen hebben over dit Privacy Statement en de wijze waarop Haertel Automatisering uw gegevens gebruikt, dan kunt u een e-mail sturen naar rob@haertel.nl of ga naar: Contact.

Ook als u een klacht heeft over de manier waarop Haertel Automatisering uw gegevens verwerkt, kunt u een e-mail sturen naar rob@haertel.nl.
Daarnaast kunt u ook altijd contact opnemen met de bevoegde nationale toezichthouder op het gebied van privacybescherming. In Nederland gaat u dan naar: Autoriteit Persoonsgegevens.